“Wszystko, co naprawdę trzeba wiedzieć nauczyłem się w przedszkolu – o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat.

Mądrość nie znajdowała się na szczycie wiedzy zdobytej w szkole średniej ale w piaskownicach”

Robert Fulghum

 

Programy Drukuj

W naszym przedszkolu podążamy za potrzebami wszystkich dzieci rozwijając ich umiejętności poprzez organizowanie różnorodnych zajęć i zabaw dostosowanych do ich wieku i możliwości. Proponujemy tylko takie zajęcia, które rzeczywiście mają sens i nie powodują zbędnego obciążenia umysłu dzieci. Stosowany przez nas ciekawy program edukacyjno- artystyczny pozwala  zdobywać  wiedzę oraz umiejętności, dzięki którym nasze dzieci będę w stanie sprostać wymaganiom stawianym w szkole i w dorosłym życiu.

Przebieg procesu wychowawczo-dydaktycznego w naszym przedszkolu opiera się na prezentowanych niżej programach i metodach pracy::

Razem w Przedszkolu. Program wychowania przedszkolnego (J. Andrzejewska, J. Wierucka) – program ten jest zgodny z nową podstawą programową wychowania przedszkolnego zatwierdzoną przez MEN i stanowi fundament programowy pracy w przedszkolu.

Księga uśmiechu ( M.Cieśla, A. Horabik ) z którego korzystają trzy i czterolatki  łączy różne formy aktywności: ruch, plastykę, muzykę, słowo. W atrakcyjny sposób wprowadza treści matematyczne. Zaproponowane przez znakomity zespół autorski wędrówki do niezwykłych krain i królestw pobudzają wyobraźnię dzieci, a nauczycielom pomagają realizować treści edukacyjno-wychowawcze. Karty pracy umożliwiają: kolorowanie dowolne albo według wzoru i kodu, odwzorowywanie kształtów, rysowanie po śladzie, dorysowywanie brakujących elementów, malowanie i rysowanie, kreatywne stemplowanie, wyklejanie, tworzenie własnych kompozycji.

Świat Czterolatka zapewnia różnorodność działań we wszystkich obszarach edukacji przedszkolnej. Publikacja, wraz z pomocami metodycznymi, umożliwia dodatkowo monitorowanie rozwoju każdego dziecka i ułożenie dla niego planu pracy indywidualnej. Wszystkie umiejętności zdobywane zgodnie z zasadą: nauka poprzez zabawę.

Dziecięca matematyka (E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska) – metoda ta rozwija inteligencję operacyjną dzieci, kształtuje umiejętności matematyczne oraz dba o hartowanie odporności emocjonalnej dzieci tak, aby potrafiły pokonywać trudności i nie zrażały się porażkami

Metoda Dobrego Startu (M. Bogdanowicz) – metoda ta wspomaga rozwój koncentracji, słuchania oraz przyswajania wiedzy. Wykorzystuje się w niej trzy podstawowe elementy: element słuchowy (piosenka), element wzrokowy (wzory graficzne, litery) i motoryczny (wykonywanie ruchów w czasie odtwarzania wzorów graficznych i liter, zharmonizowanych z rytmem piosenki).

Elementy Metody Marii Montessori – metoda ta skierowana jest ku swobodnemu, zindywidualizowanemu rozwojowi dziecka, pobudzając jego twórczość, spontaniczność i aktywność. Celem metody jest m.in. rozwinąć w dziecku wiarę we własne siły, samodzielność, samokontrolę dzięki specyficznym formom pracy i materiałom.

Metoda Ruchu Rozwijającego (W. Sherborne) – elementem tych zajęć jest gimnastyka twórcza (ekspresyjna), którą cechuje spontaniczność, kreatywność i swoboda. Zajęcia ruchowe mają prowadzić do poznania własnego ciała, kształtują związek dziecka z otoczeniem fizycznym i drugim człowiekiem, ułatwiają również współdziałanie w grupie.

Kinezjologia edukacyjna - znana także jako Gimnastyka Mózgu, czy metoda Dennisona. Jest stosunkowo nową nauką, która zajmuje się ruchem i jego wpływem na uczenie się. Wspiera naturalne zasoby człowieka, wykorzystuje wzajemne zależności rozwoju fizycznego, emocjonalnego i intelektualnego. Opiera się w praktyce na seriach ćwiczeń ruchowych, które działają pobudzająco na mózg i system nerwowy. Opracowana eksperymentalnie przez Paula Dennisona i jego żonę Gail.

Metody aktywne- gimnastyka rytmiczna A. i M. Kniessów. Jest specyficzną metodą prowadzenia zajęć wychowania fizycznego z dziećmi. Jest to rodzaj gimnastyki twórczej utanecznionej, polegającej na nieustannym poszukiwaniu nowych form i rodzajów ruchu – poprzez eksperymentowanie środkami ruchowymi, słownymi i wzrokowymi.

Elementy bajkoterapii, muzykoterapii i relaksacji.